ABBS 论坛    
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 似水流年 » Blog营地 

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
菩提心...
wdlangwang


发贴: 5826
2021-04-26 10:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4901贴...
农历三月十五了...
发心祈愿祈福...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-04-27 09:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4908贴...
农历三月十六日了...
恭迎准提观音圣诞...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
祈愿所有善缘皆遂...
早日闻法法喜双满...
福慧双修六时吉祥...
福寿绵长无病无灾...
无业障随身诸球遂满...
所用资具丰足...
祈愿疫情早日消弭...wdlangwang


发贴: 5826
2021-04-28 08:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4912贴...
每日礼佛...
阿弥陀佛...
祈愿疫情早日消弭...
祈愿所有善缘皆遂...
祈愿众生早日闻法法喜双满...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...wdlangwang


发贴: 5826
2021-04-29 09:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4916贴...
农历三月十八日...
拜忏持斋...
祈愿所有善缘皆遂...
发心求证菩提...
发心回向随喜赞叹...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-04-30 14:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4923贴...
你的果...
我的因而已...
遇见彼此...
发心祈愿...
每日礼佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-06 09:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4930贴...
五一假期第一天班...
依旧发心祈愿祈福...
每日礼佛...
祈愿祖国国泰民安安居乐业...
繁荣发展...
祈愿众生早日闻法法喜双满...
祈愿疫情早日结束...
祈愿众生守心持戒...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-06 10:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4937贴...
生活依旧...
量周虚空...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-07 09:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4942贴...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...
祈愿南无观世音菩萨摩诃萨...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-07 19:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4948贴...
依旧发心...
发心祈愿...
回向给所有的众生和认识的人...
祈愿佛法永存...
祈愿所有的善缘皆遂...
祈愿一切瘟疫早日消弭...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-08 10:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4950贴...
明天是母亲节...
依旧每日正常的过吧...
明天休息...
祈愿发心祈福...
祈愿天下所有的母亲身体健康平安长寿...
祈愿祈福...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-10 09:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4954贴...
日子依旧继续在...
今日农历三月二十九日了...
十斋日...
每日礼佛...
祈愿一切善缘皆遂...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-10 20:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4962贴...
坚持每天的发心...
念念不断...
勤心不退...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-12 08:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4967贴...
今日事农历四月初一了...
发心回向祈愿祈福...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-13 11:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4974贴...
后天就是文殊师利菩萨圣诞日...
随喜赞叹...
后天也是我考试的时间了...
希望能够超常发挥...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-14 08:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4981贴...
农历四月初三了...
依旧发心祈愿...
明天后天及下周同行业不少人参加考试...
祈愿文殊师利菩萨护持...
祈愿众生都能超常发挥取得满意成绩...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-14 16:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4988贴...
再次祈愿发心回向...
为明后天及下周末考试的同行们祝福吧...
祈愿所有的努力都不是白费的...
祈愿超常发挥顺利通过考试...
南无文殊师利菩萨...
南无文殊师利菩萨...
南无文殊师利菩萨...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-17 09:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4990贴...
周末如期考完试...
下周还要继续了...
争取本周内刷完视频...
还是很有作用的...
依旧每日礼佛...
发心祈愿回向...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-17 12:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5000贴...
发心...
祈愿...
回向...
修行路上多坚持...
勤心莫退...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-18 10:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5004贴...
今对佛前求忏悔...
忏悔三世罪...
明天是农历四月初八...
随喜咱家上海万佛寺的浴佛节...
随喜赞叹...
发心祈愿回向...
供养十方三世一切诸佛诸法贤圣僧...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...
南无阿弥陀佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-18 10:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5005贴...

祈愿文:愿诸众生永断邪淫,愿弟子XX速找到好的伴侣。

大佛顶首楞严经卷第六
 四种决定清净明诲
 唐天竺沙门般刺密谛译  
 佛告阿难:汝常闻我毗奈耶中,宣说修行三决定义。所谓摄心为戒,因戒生定,因定发慧,是则名为三无漏学。
 阿难,云何摄心,我名为戒?若诸世界六道众生,其心不淫,则不随其生死相续。汝修三昧,本出尘劳。淫心不除,尘不可出。纵有多智禅定现前,如不断淫,必落魔道。上品魔王,中品魔民,下品魔女。彼等诸魔,亦有徒众,各各自谓成无上道。我灭度后,末法之中,多此魔民炽盛世间。广行贪淫,为善知识,令诸众生,落爱见坑,失菩提路。汝教世人修三摩地,先断心淫,是名如来先佛世尊,第一决定清净明诲。是故阿难,若不断淫,修禅定者,如蒸沙石,欲其成饭,经百千劫,只名热沙。何以故?此非饭本,沙石成故。汝以淫身,求佛妙果,纵得妙悟,皆是淫根。根本成淫,轮转三途,必不能出。如来涅槃,何路修证?必使淫机,身心俱断,断性亦无,于佛菩提,斯可希冀。如我此说,名为佛说。不如此说,即波旬说。
 阿难,又诸世界六道众生,其心不杀,则不随其生死相续。汝修三昧,本出尘劳。杀心不除,尘不可出。纵有多智禅定现前,如不断杀,必落神道。上品之人,为大力鬼;中品则为飞行夜叉、诸鬼帅等;下品当为地行罗刹。彼诸鬼神,亦有徒众,各各自谓成无上道。我灭度后,末法之中,多此鬼神炽盛世间。自言食肉,得菩提路。阿难,我令比丘食五净肉,此肉皆我神力化生,本无命根。汝婆罗门,地多蒸湿,加以沙石,草菜不生。我以大悲神力所加,因大慈悲,假名为肉,汝得其味。奈何如来灭度之后,食众生肉,名为释子?汝等当知,是食肉人,纵得心开似三摩地,皆大罗刹,报终必沉生死苦海,非佛弟子。如是之人,相杀相吞,相食未已,云何是人得出三界?汝教世人修三摩地,次断杀生,是名如来先佛世尊,第二决定清净明诲。是故阿难,若不断杀,修禅定者,譬如有人自塞其耳,高声大叫,求人不闻,此等名为欲隐弥露。清净比丘,及诸菩萨,于歧路行,不蹋生草,况以手拔。云何大悲,取诸众生血肉充食?若诸比丘,不服东方丝绵绢帛,及是此土靴履裘毳、乳酪醍醐。如是比丘,于世真脱,酬还宿债,不游三界。何以故?服其身分,皆为彼缘。如人食其地中百谷,足不离地。必使身心,于诸众生,若身、身分,身心二途,不服不食。我说是人,真解脱者。如我此说,名为佛说。不如此说,即波旬说。
 阿难,又复世界六道众生,其心不偷,则不随其生死相续。汝修三昧,本出尘劳。偷心不除,尘不可出。纵有多智禅定现前,如不断偷,必落邪道。上品精灵;中品妖魅;下品邪人,诸魅所著。彼等群邪,亦有徒众,各各自谓成无上道。我灭度后,末法之中,多此妖邪炽盛世间。潜匿奸欺,称善知识,各自谓己得上人法。詃惑无识,恐令失心。所过之处,其家耗散。我教比丘,循方乞食,令其舍贪,成菩提道。诸比丘等,不自熟食,寄于残生,旅泊三界,示一往还,去已无返。云何贼人,假我衣服,裨贩如来,造种种业,皆言佛法,却非出家具戒比丘为小乘道。由是疑误无量众生,堕无间狱。若我灭后,其有比丘,发心决定修三摩地,能于如来形像之前,身燃一灯,烧一指节,及于身上爇一香炷。我说是人,无始宿债,一时酬毕,长揖世间,永脱诸漏。虽未即明无上觉路,是人于法已决定心。若不为此舍身微因,纵成无为,必还生人,酬其宿债。如我马麦,正等无异。汝教世人修三摩地,后断偷盗,是名如来先佛世尊,第三决定清净明诲。是故阿难,若不断偷,修禅定者,譬如有人,水灌漏卮,欲求其满,纵经尘劫,终无平复。若诸比丘,衣钵之余,分寸不畜。乞食余分,施饿众生。于大集会,合掌礼众。有人捶詈,同于称赞。必使身心二俱捐舍,身肉骨血,与众生共。不将如来不了义说,回为己解,以误初学。佛印是人,得真三昧。如我所说。名为佛说。不如此说,即波旬说。
 阿难,如是世界六道众生,虽则身心无杀盗淫,三行已圆。若大妄语,即三摩地不得清净。成爱见魔,失如来种。所谓未得谓得,未证言证,或求世间尊胜第一。谓前人言:我今已得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉道、辟支佛乘、十地、地前诸位菩萨。求彼礼忏,贪其供养。是一颠迦,销灭佛种。如人以刀断多罗木。佛记是人,永殒善根,无复知见,沉三苦海,不成三昧。我灭度后,敕诸菩萨及阿罗汉,应身生彼末法之中,作种种形,度诸轮转。或作沙门、白衣居士、人王宰官、童男童女,如是乃至淫女寡妇、奸偷屠贩,与其同事,称赞佛乘,令其身心入三摩地。终不自言我真菩萨、真阿罗汉,泄佛密因,轻言未学。唯除命终,阴有遗付。云何是人,惑乱众生,成大妄语?汝教世人修三摩地,后复断除诸大妄语,是名如来先佛世尊,第四决定清净明诲。是故阿难,若不断其大妄语者,如刻人粪,为栴檀形,欲求香气,无有是处。我教比丘,直心道场,于四威仪一切行中,尚无虚假,云何自称得上人法?譬如穷人,妄号帝王,自取诛灭。况复法-王,如何妄窃?因地不真,果招纡曲。求佛菩提,如噬脐人,欲谁成就?若诸比丘,心如直弦,一切真实,入三摩地,永无魔事。我印是人,成就菩萨无上知觉。如我所说,名为佛说。不如此说,即波旬说。

回向文,愿以此功德,庄严佛净土,上报四重恩,下济三途苦,若有见闻者,悉发菩提心,尽此一报身,同生极乐国,回向诸众生永断邪淫,诸根清静!


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-19 14:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5009贴...
今天是农历四月初八了...
本师释迦侔尼佛的圣诞日...
浴佛节...
随喜赞叹...
发心回向...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...
南无本师释迦牟尼佛...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-20 09:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5013贴...
每日礼佛...
祈愿发信回向...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
回向给众生...
回向给所有的冤亲债主及众法界...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-20 10:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5022贴...
人生大事...
红尘俗世...
一切如梦如幻...
云何有我...
一切都是因缘和合而已...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-20 19:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5030贴...
阿弥陀佛...
祈愿天下所有有情人终成眷属...


wdlangwang


发贴: 5826
2021-05-21 16:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5033贴...
依旧祈愿发心...
祈愿世界疫情早日消弭...
祈愿众生熄灭贪嗔痴五毒...
祈愿所有的善缘皆遂...
祈愿国泰民安安居乐业社会和谐百姓安定众生幸福...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...
阿弥陀佛...


(共36页)  
go to first page go to previous page  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2022 ABBS.com All Rights Reserved.