ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志招聘帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 建筑旅游与摄影 » 旅游风光  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:布拉格   [精华]
yong_ka


发贴: 794
2003-11-23 01:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 yong_ka 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

发现蔡依林的歌<布拉格的广场>, 作为结束微笑

琴键上 透着光 彩绘的玻璃窗 装饰着歌德式教堂
谁谁谁弹 一段 一段 流浪 忧伤
我顺着琴声方向看见蔷薇依附在十八世纪的油画上
在旁 静静欣赏 在想 你的浪漫 在看 是否多久 都一样
a a fu shou a a fu shou yap so so sorry so so so
Moderato Andantino Portmento Fortissimo
盗贼他偷走 修道士说 No 梦醒来后我 一切都 都没有
我就站在布拉格黄昏的广场 在许愿池 投下了希望
那群白鸽 背对着夕阳 那画面太美我不敢看
布拉格的广场无人的走廊 我一个人 跳着舞旋转
不远地方 你远远吟唱 没有我你真的不习惯
在布拉格黄昏的广场 (Moderato Andantino Portmento Fortissimo)
在许愿池 投下了希望
(盗贼他偷走 修道士说 No 梦醒来后我 一切都 都没有)
那群白鸽 背对着夕阳
(在旁 静静欣赏 在想 你的浪漫 在看 是否多久 都一样)
那画面太美我不敢看 (a a fu shou a a fu shou yap so so sorry so so so)
布拉格的广场拥挤的剧场 (Moderato Andantino Portmento Fortissimo)
安静小巷 一家咖啡馆
(盗贼他偷走 修道士说 No 梦醒来后我 一切都 都没有)
我在结帐 你在煮浓汤
(在旁 静静欣赏 在想 你的浪漫 在看 是否多久 都一样)
这是故事最后的答案
(a a fu shou a a fu shou yap so so sorry so so sorry)


yong_ka edited on 2003-11-23 02:34

人气 标题 作者 字数 发贴时间
37341 布拉格 yong_ka 5 2003-11-20 20:39
4080 Re:布拉格 yong_ka 8 2003-11-20 21:25
4021 Re:布拉格 yong_ka 10 2003-11-21 07:41
50 Re:布拉格 紫色的雪 3 2006-02-28 16:13
43 Re:布拉格 紫色的雪 4 2006-02-28 16:20
40 Re:布拉格 紫色的雪 55 2006-02-28 16:25
42 Re:布拉格 大漠绿洲 7 2006-12-19 11:57
42 Re:布拉格 艺品筑 5 2006-12-19 12:27
111 Re:布拉格 box2001 2289 2007-01-10 18:02
52 Re:布拉格 lidongping 34 2007-09-13 13:43
34 Re:布拉格 Flybaeagle 37 2007-09-13 22:10
51 Re:布拉格 彼得■阿兹■ 15 2007-09-13 23:40
32 Re:布拉格 Anony 5 2007-09-14 11:42
4006 Re:布拉格 yong_ka 70 2003-11-21 07:49
47 Re:布拉格 sea27 5 2005-04-02 15:19
53 Re:布拉格 leonie 79 2008-02-01 15:52
55 Re:布拉格 查询密码 7 2008-02-03 16:19
4015 Re:布拉格 yong_ka 16 2003-11-21 07:51
4011 Re:布拉格 yong_ka 1 2003-11-21 07:52
3986 Re:布拉格 yong_ka 22 2003-11-21 07:56
3993 Re:布拉格 yong_ka 30 2003-11-21 08:01
3999 Re:布拉格 yong_ka 29 2003-11-21 08:09
3994 Re:布拉格 yong_ka 15 2003-11-21 08:13
3984 Re:布拉格 yong_ka 134 2003-11-21 08:17
3992 Re:布拉格 yong_ka 250 2003-11-21 08:21
4031 Re:布拉格 sammas 22 2003-11-20 22:35
3974 Re:布拉格 yong_ka 19 2003-11-21 08:24
3997 Re:布拉格 yong_ka 8 2003-11-21 08:26
3989 Re:布拉格 yong_ka 13 2003-11-21 08:29
3987 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-21 08:33
3972 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-21 08:41
1428 Re:布拉格 红珊瑚 61 2003-12-04 11:19
3961 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-21 08:48
3962 Re:布拉格 yong_ka 36 2003-11-21 08:51
3948 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-21 08:55
34 Re:布拉格 kriss 54 2008-02-04 18:47
3939 Re:布拉格 yong_ka 47 2003-11-21 09:08
3938 Re:布拉格 yong_ka 20 2003-11-21 09:10
40 Re:布拉格 LOMO 83 2004-05-22 18:45
4019 Re:布拉格 yong_ka 368 2003-11-21 01:40
3890 Re:布拉格 815 21 2003-11-21 10:17
3633 Re:布拉格 yong_ka 158 2003-11-22 02:18
3861 Re:布拉格 s-wind28 24 2003-11-21 10:34
3588 Re:布拉格 收集今天 38 2003-11-22 02:35
3612 Re:布拉格 yong_ka 91 2003-11-22 04:19
3617 Re:布拉格 yong_ka 431 2003-11-22 04:15
3584 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-22 04:21
3578 Re:布拉格 yong_ka 1 2003-11-22 04:24
3581 Re:布拉格 yong_ka 14 2003-11-22 04:28
3578 Re:布拉格 yong_ka 47 2003-11-22 04:30
3572 Re:布拉格 yong_ka 17 2003-11-22 06:07
3564 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-22 06:18
4019 Re:布拉格 yong_ka 623 2003-11-21 03:09
3500 Re:布拉格 urban_ee 194 2003-11-22 16:28
3567 Re:布拉格 yong_ka 23 2003-11-22 07:26
3556 Re:布拉格 yong_ka 99 2003-11-22 07:45
3557 Re:布拉格 yong_ka 29 2003-11-22 07:56
3473 Re:布拉格 urban_ee 286 2003-11-22 16:19
2150 Re:布拉格 阿拉伯的劳伦斯 372 2003-11-29 19:58
43 Re:布拉格 森塔 106 2004-07-31 12:00
3325 Re:布拉格 yong_ka 19 2003-11-22 23:19
3339 Re:布拉格 yong_ka 7 2003-11-22 23:28
3339 Re:布拉格 yong_ka 3 2003-11-22 23:31
3318 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-22 23:35
3305 Re:布拉格 yong_ka 16 2003-11-22 23:41
3302 Re:布拉格 yong_ka 14 2003-11-22 23:44
4023 Re:布拉格 yong_ka 174 2003-11-21 03:53
3292 Re:布拉格 yong_ka 77 2003-11-22 23:56
3305 Re:布拉格 yong_ka 3 2003-11-23 00:00
3292 Re:布拉格 yong_ka 39 2003-11-23 00:04
41 Re:布拉格 ming_w 93 2007-11-21 21:31
3283 Re:布拉格 yong_ka 23 2003-11-23 00:15
3272 Re:布拉格 yong_ka 48 2003-11-23 00:22
3270 Re:布拉格 yong_ka 31 2003-11-23 00:37
3253 Re:布拉格 yong_ka 9 2003-11-23 00:40
3261 Re:布拉格 yong_ka 12 2003-11-23 00:42
3246 Re:布拉格 yong_ka 11 2003-11-23 00:43
3243 Re:布拉格 yong_ka 13 2003-11-23 00:46
4047 Re:布拉格 yong_ka 10 2003-11-21 07:02
3257 Re:布拉格 yong_ka 12 2003-11-23 00:49
3252 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-23 00:50
3243 Re:布拉格 yong_ka 64 2003-11-23 00:58
2789 Re:布拉格 冒险彩虹719 129 2003-11-25 15:39
3240 Re:布拉格 yong_ka 4 2003-11-23 01:33
35 Re:布拉格 张二驴 60 2004-05-23 00:23
3231 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-23 01:35
3231 Re:布拉格 yong_ka 15 2003-11-23 01:37
3222 Re:布拉格 yong_ka 3 2003-11-23 01:39
3217 Re:布拉格 yong_ka 5 2003-11-23 01:40
3233 Re:布拉格 yong_ka 1 2003-11-23 01:43
3248 Re:布拉格 yong_ka 745 2003-11-23 01:46
3995 Re:布拉格 yong_ka 77 2003-11-21 07:21
3226 Re:布拉格 yong_ka 72 2003-11-23 01:54
2959 Re:布拉格 收集今天 59 2003-11-25 00:46
2962 Re:布拉格 yong_ka 239 2003-11-25 04:36
2595 Re:布拉格 收集今天 215 2003-11-26 00:41
2727 Re:布拉格 少见多怪 45 2003-11-25 17:28
2707 Re:布拉格 dddhkdq 38 2003-11-25 18:04
2702 Re:布拉格 dddhkdq 20 2003-11-25 18:07
2671 Re:布拉格 禾大壮 17 2003-11-25 20:07
2430 Re:布拉格 陈子荣 4 2003-11-26 13:00
2425 Re:布拉格 blue_ljl 78 2003-11-26 13:10
2392 Re:布拉格 erictt 234 2003-11-26 14:55
2383 Re:布拉格 wshrf 12 2003-11-26 14:10
1963 Re:布拉格 kmwjq2003 53 2003-11-30 06:04
3997 Re:布拉格 yong_ka 25 2003-11-21 07:29
1508 Re:布拉格 wawa325 38 2003-12-04 01:50
1426 Re:布拉格 红珊瑚 22 2003-12-04 11:26
1392 Re:布拉格 北青萝 35 2003-12-04 12:32
850 Re:布拉格 没有表情 9 2003-12-14 10:00
44 Re:布拉格 deeper 33 2004-05-21 22:05
36 Re:布拉格 碧海孤星 10 2004-05-22 17:32
37 Re:布拉格 hahadream 7 2004-05-22 18:08
39 Re:布拉格 routoto 14 2004-05-22 22:43
69 Re:布拉格 fatrix 51 2004-05-23 00:29
36 Re:布拉格 cloudbank 8 2004-05-23 00:36
3983 Re:布拉格 yong_ka 2 2003-11-21 07:31
51 Re:布拉格 zhaoweixing 20 2004-07-30 11:59
47 Re:布拉格 archerguozi 38 2004-08-02 23:35
65 Re:布拉格 LORDMTY 49 2005-04-03 00:27
45 Re:布拉格 matrixborn 65 2005-04-03 06:28
45 Re:布拉格 purered 37 2005-04-07 15:21
47 Re:布拉格 dqu 124 2005-04-07 15:56
48 Re:布拉格 yong_ka 57 2005-04-07 17:55
41 Re:布拉格 木木三 3 2005-11-08 00:21
37 Re:布拉格 天罡正气 1 2005-11-08 10:16
37 Re:布拉格 花自漂零水自流 13 2005-11-09 10:29
40 Re:布拉格 美国人123 15 2005-11-17 20:50

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2021 ABBS.com All Rights Reserved.