ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 纯粹建筑论坛 » 理论  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:流动城市:超低成本替代地铁   [精华]
Toxo


发贴: 29
2012-08-14 08:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
1.你说通风,玻璃封起来怎么通风
2.你说可以靠业主申请修建就可修建,这种没有经过系统规划的路面施工怎么确保对原交通没有影响
3.全段无停顿的交通听起来很好,但是想想都知道维护起来很困难,一段坏了后面的怎么接上去,什么时候维护也是个问题
4我有时间在公交车站等车为什么还要费时费力跑到你的大楼里面乘坐
5你可以确保在我一脚迈出去从快车道到慢车道的时候安全吗?
6在高速前进的情况下,直击而来的风是否会使人不舒适,没有任何安全防护万一摔跤怎么办?
以上,实在很难理解这种乌托邦式的运营方案。。。人气 标题 作者 字数 发贴时间
11984 流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 450 2012-08-12 18:45
29 Re:流动城市:超低成本替代地铁 蚂蚁的红 34 2012-08-13 11:29
27 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 414 2012-08-12 18:49
24 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 1534 2012-08-12 18:49
30 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 663 2012-08-12 18:49
24 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 1606 2012-08-12 18:50
33 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 505 2012-08-12 18:50
41 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 77 2012-08-12 18:51
34 Re:流动城市:超低成本替代地铁 多立克 47 2012-08-12 18:52
15 Re:流动城市:超低成本替代地铁 云I梦泽 89 2012-08-12 19:41
24 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 159 2012-08-12 20:02
54 Re:流动城市:超低成本替代地铁 andrew808 13 2012-08-12 22:17
36 Re:流动城市:超低成本替代地铁 甲乙方 48 2012-08-13 11:01
22 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 111 2012-08-13 11:28
31 Re:流动城市:超低成本替代地铁 linda780306 60 2012-08-13 10:21
29 Re:流动城市:超低成本替代地铁 浊洁 142 2012-08-16 18:17
23 Re:流动城市:超低成本替代地铁 俊采星驰1 21 2012-08-13 16:09
22 Re:流动城市:超低成本替代地铁 michaelbo 50 2012-08-13 16:29
23 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 119 2012-08-14 15:48
22 Re:流动城市:超低成本替代地铁 Toxo 252 2012-08-14 08:27
25 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 477 2012-08-14 15:47
13 Re:流动城市:超低成本替代地铁 浊洁 306 2012-08-16 18:16
29 Re:流动城市:超低成本替代地铁 不追人生 382 2012-08-18 17:00
41 Re:流动城市:超低成本替代地铁 duanyh 512 2012-08-14 23:41
15 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 709 2012-08-23 16:58
36 Re:流动城市:超低成本替代地铁 duanyh 704 2012-08-24 00:14
17 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 474 2012-08-30 20:04
14 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 306 2012-08-30 20:13
31 Re:流动城市:超低成本替代地铁 duanyh 903 2012-08-30 22:35
25 Re:流动城市:超低成本替代地铁 玫瑰结 19 2012-08-14 20:54
27 Re:流动城市:超低成本替代地铁 史大林 290 2012-08-15 09:00
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 浊洁 366 2012-08-16 18:13
33 Re:流动城市:超低成本替代地铁 newvisappa 55 2012-08-15 09:19
18 Re:流动城市:超低成本替代地铁 小号的大号 3 2012-08-16 10:48
19 Re:流动城市:超低成本替代地铁 浊洁 109 2012-08-16 18:11
18 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 178 2012-08-23 17:00
29 Re:流动城市:超低成本替代地铁 天网 26 2012-08-16 23:22
39 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 1001 2012-08-12 18:45
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 xpdxpd 258 2014-01-14 14:41
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 无话可说 34 2012-08-16 23:28
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 放放射线 24 2012-08-17 03:26
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 72 2012-08-23 17:01
36 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪墨00 84 2012-08-17 08:58
32 Re:流动城市:超低成本替代地铁 duanyh 275 2012-08-17 13:50
22 Re:流动城市:超低成本替代地铁 wujiabai 56 2012-08-17 14:15
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 奎宁 18 2012-08-17 15:37
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 约书亚 15 2012-08-18 15:10
14 Re:流动城市:超低成本替代地铁 cycloneyao 107 2012-08-18 17:16
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 木有主义 52 2012-08-18 21:38
22 Re:流动城市:超低成本替代地铁 黄金桂 36 2012-08-20 14:51
24 Re:流动城市:超低成本替代地铁 woaichenyao 274 2012-08-21 12:22
18 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 389 2012-08-23 17:04
26 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 585 2012-08-12 18:46
11 Re:流动城市:超低成本替代地铁 尘哀_衫 232 2012-08-21 14:50
14 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 290 2012-08-23 17:05
17 Re:流动城市:超低成本替代地铁 史大林 129 2012-08-21 15:24
18 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 197 2012-08-23 17:06
15 Re:流动城市:超低成本替代地铁 无色画笔 106 2012-08-21 22:49
25 Re:流动城市:超低成本替代地铁 arcmingzhu 354 2012-08-23 10:58
17 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 422 2012-08-23 17:08
14 Re:流动城市:超低成本替代地铁 gooftenzgf 10 2012-08-25 19:47
25 Re:流动城市:超低成本替代地铁 ceiling0518 373 2012-08-27 16:14
14 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 537 2012-08-30 20:17
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 qichen5 141 2012-08-28 12:28
10 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 209 2012-08-30 20:18
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 Dhuman 34 2012-08-28 13:35
19 Re:流动城市:超低成本替代地铁 topic 74 2012-08-28 13:37
23 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 145 2012-08-30 20:19
23 Re:流动城市:超低成本替代地铁 yunshan6 41 2012-09-03 15:22
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 696 2012-08-12 18:46
24 Re:流动城市:超低成本替代地铁 fannywu1983 75 2012-09-03 17:34
11 Re:流动城市:超低成本替代地铁 Ccold 96 2012-09-03 17:53
15 Re:流动城市:超低成本替代地铁 feiarc 11 2012-09-05 12:30
17 Re:流动城市:超低成本替代地铁 abanglq2000 137 2012-09-05 13:58
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 msfdl 64 2012-09-06 14:33
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 咸鱼已过期 140 2012-09-06 14:46
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 秋天的菠菜 4 2012-09-06 16:52
18 Re:流动城市:超低成本替代地铁 zaka 22 2012-09-08 19:22
19 Re:流动城市:超低成本替代地铁 liangjianabc 12 2012-09-11 11:53
25 Re:流动城市:超低成本替代地铁 seat_2007 10 2012-09-14 09:55
15 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 297 2012-08-12 18:47
19 Re:流动城市:超低成本替代地铁 sk1989424 14 2012-09-21 13:40
20 Re:流动城市:超低成本替代地铁 陈雪峰J 53 2012-10-10 11:06
18 Re:流动城市:超低成本替代地铁 fanyizhu9077 16 2012-10-25 15:01
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 qiangshou115 22 2012-11-13 14:30
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 太阳礼赞 38 2012-11-15 16:51
19 Re:流动城市:超低成本替代地铁 陈万里建筑设计 169 2013-02-22 09:20
19 Re:流动城市:超低成本替代地铁 欧松江 162 2013-11-28 16:40
18 Re:流动城市:超低成本替代地铁 yuxingyu8883 15 2013-08-05 16:14
19 Re:流动城市:超低成本替代地铁 达城闻庆 35 2013-11-13 17:03
17 Re:流动城市:超低成本替代地铁 面粉 239 2013-11-29 14:55
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 326 2012-08-12 18:47
17 Re:流动城市:超低成本替代地铁 昕萸 85 2013-11-28 17:34
16 Re:流动城市:超低成本替代地铁 SArchi 127 2014-01-17 18:34
21 Re:流动城市:超低成本替代地铁 liouche 19 2013-12-24 13:28
22 Re:流动城市:超低成本替代地铁 尛小熊 12 2014-01-15 11:00
28 Re:流动城市:超低成本替代地铁 xpdxpd 35 2014-01-14 15:05
24 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 581 2012-08-12 18:48
22 Re:流动城市:超低成本替代地铁 雪柔儿 1002 2012-08-12 18:48

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2022 ABBS.com All Rights Reserved.